Nákupný košík je prázdny.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.superlacne.sk
(ďalej len "Podmienky")

 

Prevádzkovateľ

 


prevádzkovateľom internetového obchodu www.superlacne.sk je spoločnosť:

 

 

 

ANS SK, s.r.o.

 

Sídlo:
Na Lánoch 4
821 04 Bratislava 2

 

Prevádzka:

 

Bojnická 10
823 65 Bratislava

 IČO: 36614122, DIČ: 2022213358  / IČ DPH: SK2022213358
Obchodný register: Bratislava
Oddiel: Sro, Vložka: 41229
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 27.6.2006

zapísaná v ORSR
Tel./Fax:  02/43 42 2797        


 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 
1.1   Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou ANS SK, s.r.o., so sídlom Na lánoch 4, 821 04 Bratislava 2 , Slovenská republika IČO: 36614122, DIČ: 2022213358  / IČ DPH: SK2022213358, Bankové spojenie: Tatra banka, účet : 2620803487/1100 ,  zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel sro, vložka číslo 41229 /B (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.superlacne.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2   Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


 

Článok 2
Uzavretie zmluvy

 
2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu KÚPIŤ. Obsah formuláru (druh a počet konkrétneho tovaru) môže Kupujúci meniť kliknutím na ikonu NÁKUPNÝ KOŠÍK. Kliknutím na ikonu OBJEDNAŤ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu ODOSLAŤ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu : office@klientservis.sk


 

Článok 3
Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru (NAŠA CENA S DPH). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 EUR.

3.2 V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

a) doručenie tovaru poštou alebo na dobierku – kúpnu cenu tovaru, ktorého hmotnosť vrátane obalu neprevyšuje 40 kg a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške 6,00 EUR je Kupujúci povinný uhradiť na bankový účet Predávajúceho pred prevzatím tovaru alebo na ppríslušnej pošte pri prevzatí tovaru;
a) doručenie tovaru kuriérskou službou – kúpnu cenu tovaru, ktorého hmotnosť vrátane obalu neprevyšuje 40 kg a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške 12,00 EUR je Kupujúci povinný uhradiť na bankový účet Predávajúceho pred prevzatím tovaru;
b) doručenie tovaru kuriérskou službou s dobierkou – kúpnu cenu tovaru, ktorého hmotnosť vrátane obalu neprevyšuje 40 kg a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške 12,00 EUR je Kupujúci povinný uhradiť priamo kuriérovi v okamihu prevzatia tovaru;
c) doručenie tovaru nad 40 kg kuriérskou službou – kúpnu cenu tovaru, ktorého hmotnosť vrátane obalu prevyšuje 40 kg a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby je Kupujúci povinný uhradiť na bankový účet Predávajúceho pred prevzatím tovaru;

Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru. Pri tovaroch s hmotnosťou vyššou ako 40 kg sa doprava neúčtuje len v prípade, že sa za tovar zaplatí vopred (bankový prevod, vklad na účet, on-line platba). Podmienky poskytnutia zľavy uvedie Predávajúci na Stránke.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak.

3.5 Ak kúpna cena (vrátane DPH) presahuje sumu 600 EUR je Kupujúci do troch (3) dní od doručenia zálohovej faktúry povinný zaplatiť Predávajúcemu zálohu vo výške kúpnej ceny tovaru.

3.6 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom.


 

Článok 4
Dodanie tovaru

 
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je pri každej jednotlivej položke tovaru uvedená na Stránke (položka DOSTUPNOSŤ). Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva.

4.2 V prípade uvedenom v ods. 3.5 Podmienok začína lehota na dodanie tovaru plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha pripísaná na účet Predávajúceho.

4.3 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.


 

Článok 5
Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

 

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa. Zoznam podnikateľov určených na odstraňovanie vád vybraných tovarov počas záručnej doby je zverejnený tu.

 
 
 

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

5.5 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

5.6 V prípade reklamácie tovaru, ktorého súčasťou alebo príslušenstvom sú pamäťové médiá je Kupujúci povinný pred reklamáciou vady tvaru informácie nachádzajúce sa na pamäťovom médiu tovaru zálohovať. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú prípadným poškodením alebo stratou informácií, ktorá nastala na pamäťovom médiu tovaru počas odstraňovania vád tovaru.

 

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

 
6.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil.

6.2 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť cenu (zálohu) zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

6.3 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.


 

Článok 7
Záverečné ustanovenia

 
7.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

7.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

7.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.Bratislava, dňa

 

 

© 2008 board.sk, všetky práva vyhradené